BosnianBAEnglish (UK)

628/G–A–S/02/17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

on .

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Tender broj:  628/G–A–S/02/17 podijeljen u 7 LOT-ova

za nabavku roba uokviruprojekta “Pružanje pomoći za održivost raseljenim licima  i povratnicima i podrška UNHCR-u pri upravljanju podacima”, Projekat br. BIH01/2017/0000000180/000 koji se finansira sredstvima UNHCR-a, a implementira odstrane HilfswerkAustria International.

Poziv za dostavu ponuda se odnosi na nabavku, transportiisporuku roba (poljoprivrednih mašina, stoke, zanatskih mašina i opreme, opreme za pčelarstvo, plastenika, računarske i uredske opreme), i to LOT 1 do LOT 6 na području općina Kotor Varoš i Novi Grad i LOT 7 na području 16 općina/gradova u BiH, kako slijedi:


                 LOT 1  - poljoprivredne mašine

                 LOT 2  - živa stoka

              LOT 3 - građevinska skela i oplate  

              LOT 4 - zanatske mašine i oprema

             LOT 5 - oprema za pčelarstvo

             LOT 6 - plastenici

             LOT 7 - računarska i uredska oprema

 

Pravo učešća imaju sva pravna lica koja su registrovana u BiH za obavljanje predmetne djelatnosti.

Jedan ponuđač može potpisati Ugovor za više LOT-ova.

Za učešće u pozivu za dostavu ponude potrebno je priložiti slijedeće:

  • Registracija firme (ne starija od 90 dana);

Rješenje upisa u sudski registar subjekta upisa

Obavještavanje o razvrstavanju poslovnog subjekta prema djelatnosti

  • Potvrda o izmirenim poreskim obavezama, ne starija od 60 dana od dana objave poziva;
  • Potvrda od Banke-Centralne banke BiH, ne starija od 60 dana od dana objave, da firma nema prispjelih neizmirenih obaveza kod poslovnih banaka kod kojih ima otvorene račune;
  • Izjava ponuđača da ne potpada ni pod jednu od kategorija koja bi ga isključila iz prava učešća na tenderu;
  • Dokaz o relevantnom iskustvu/lista sa referencama sa vrijednostima realizovanih Ugovora u period 2014., 2015. i 2016. godini sa preporukama;
  • Bilans stanja i uspjeha za 2014., 2015. i 2016. godinu;
  • Izjava o porijeklu roba (robe koje će se biti korišteni moraju imati porijeklo iz odobrenih zemalja)
  • Svu ostalu dokumentaciju koja je navedena u Uputstvu za ponuđače.

Svi zahtijevani dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Sva pravna lica zainteresovana i registrovana za nabavku i isporuku navedenih roba, pozivaju se da preuzmu kompletan tender dosije i dostave svoju ponudu u skladu sa traženim uslovima iz tender dokumentacije, koja se može preuzeti  naadresi:

  Hilfswerk Austria International, Derviša Numića 6, 71000 Sarajevo, BiH

svakog radnog dana od 10h do 14h, od 15.08.2017. do  22.08.2017. godine uz dokaz o uplati iznosa od po 30,00 KM, po jednom LOT-u za koji su zainteresirani, na transakcijski  račun 140-102-00159582-30; Banka: Sberbank BH d.d.; U korist: Hilfswerk Austria International; ID broj: 420054476002;  Svrha: Tender dokumentacija sa naznakom Tender broj:628/G–A–S/02/17 i broj LOT-a.

Krajnji rok za predaju ponuda je 29.08.2017.god. (utorak) do 10:00 sati na gore navedenoj adresi.Otvaranje ponuda je isti dan sa početkom u 10:15 sati od LOT-a 1 do LOT-a 7 uz mogućnost prisustva ovlaštenih predstavnika ponuđača.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Hilfswerk Austria International:

Tel +387 33 611 569; 033 715 276; Fax +387 33 611 563 Mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates