BosnianBAEnglish (UK)

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

on .

 

Tender broj:  628/G–A–S/01/17 podijeljen u 13 LOT-ova

za nabavku roba uokviruprojekta “Pružanje pomoći za održivost raseljenim licima  i povratnicima i podrška UNHCR-u pri upravljanju podacima”, Projekat br. BIH01/2017/0000000180/000 koji se finansira sredstvima UNHCR-a, a implementira odstrane HilfswerkAustria International.

Poziv za dostavu ponuda se odnosi na nabavku, transportiisporuku roba (stoke, peradi, poljoprivrednih mašina, zanatskih mašina i opreme i drugih roba)na području općina Doboj, Lukavac i Bihać,  za slijedeće LOT-ove:


                 LOT 1  - poljoprivredne mašine

                 LOT 2  - živa stoka

LOT 3  - perad

LOT 4  - plastenici

LOT 5  - oprema za pčelarstvo

LOT 6  - mašine i alati za stolara

LOT 7  - građevinske mašine i alati

                LOT 8  - mašine i alati za automehaničara

                LOT 9  - mašine i alati za tokara

                LOT 10- građevinska skela i oplate

                LOT 11- mašine za krojača

                LOT 12- oprema za brzu hranu i ketering

                LOT 13- računarska oprema

 

Pravo učešća imaju sva pravna lica koja su registrovana u BiH za obavljanje predmetne djelatnosti.

Jedan ponuđač može potpisati Ugovor za više LOT-ova.

Za učešće u pozivu za dostavu ponude potrebno je priložiti slijedeće:

  • Registracija firme (ne starija od 90 dana);

Rješenje upisa u sudski registar subjekta upisa

Obavještavanje o razvrstavanju poslovnog subjekta prema djelatnosti

  • Potvrda o izmirenim poreskim obavezama, ne starija od 30 dana od dana objave poziva;
  • Potvrda od Banke-Centralne banke BiH, ne starija od 30 dana od dana objave, da firma nema prispjelih neizmirenih obaveza kod poslovnih banaka kod kojih ima otvorene račune;
  • Izjava ponuđača da ne potpada ni pod jednu od kategorija koja bi ga isključila iz prava učešća na tenderu;
  • Dokaz o relevantnom iskustvu/lista sa referencama sa vrijednostima realizovanih Ugovora u period 2014., 2015. i 2016. godini sa preporukama;
  • Bilans stanja i uspjeha za 2014., 2015. i 2016. godinu;
  • Izjava o porijeklu roba (robe koje će se biti korišteni moraju imati porijeklo iz odobrenih zemalja)
  • Svu ostalu dokumentaciju koja je navedena u Uputstvu za ponuđače.

Svi zahtijevani dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Sva pravna lica zainteresovana i registrovana za nabavku i isporuku navedenih roba, pozivaju se da preuzmu kompletan tender dosije i dostave svoju ponudu u skladu sa traženim uslovima iz tender dokumentacije, koja se može preuzeti  na adresi:

  Hilfswerk Austria International, Derviša Numića 6, 71000 Sarajevo, BiH

svakog radnog dana od 10h do 14h, od 17.07.2017. do  21.07.2017. godine uz dokaz o uplati iznosa od po 30,00 KM, po jednom LOT-u za koji su zainteresirani, na transakcijski  račun 140-102-00159582-30; Banka: Sberbank BH d.d.; U korist: Hilfswerk Austria International; ID broj: 420054476002;  Svrha: Tender dokumentacija sa naznakom Tender broj:628/G–A–S/01/17 i brojLOT-a.

Krajnji rok za predaju ponuda je 31.07.2017.god. (ponedjeljak) do 10:00 sati na gore navedenoj adresi.Otvaranje ponuda je isti dan sa početkom u 10:15 sati od LOT-a 1 do LOT-a 13 uz mogućnost prisustva ovlaštenih predstavnika ponuđača.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Hilfswerk Austria International:

Tel +387 33 611 569; 033 715 276; Fax +387 33 611 563 Mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates